Референдумга тайергарлик жараенлари фаол амалга оширилмокда

РИОваРИАТМ Тошкент шахар филиалида 30 апрелда булиб утадиган умумхалк референдумига багишланган тадбир булиб утди, унда филиал барча тиббиет ходимлари иштирок этишди.
Референдумга тайергарлик жараенлари фаол амалга оширилмокда